Regulamin wypożyczalni Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, które posiadają stałe lub tymczasowe zameldowanie

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne

3. Przy zapisie zgłaszający powinien:

a. okazać aktualny dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania

b. własnoręcznym podpisem na wypełnionej Karcie zapisu zobowiązać się do przestrzegania niniejszego Regulaminu

4. Za czytelnika w wieku do lat 12 podpisują Zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni

5. Czytelnik zobowiązany jest zgłaszania wszelkich zmian danych wyszczególnionych w Zobowiązaniu

6. w czasie, gdy w  domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni

§ 2. WYPOŻYCZANIE

1. Bibliotekarz ma prawo pobierać kaucję za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne w następujących przypadkach

a. jeżeli czytelnik nie jest mieszkańcem Gminy Niegowa

b. przy wypożyczeniu szczególnie cennych materiałów bibliotecznych

2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki, nie odebrana kaucja staje się własnością Biblioteki z przeznaczeniem na jej cele statutowe

3. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów itp.

4. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 4 książki

5. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni

6. Bibliotekarz może na prośbę czytelnika przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych użytkowników

7. Prośba o prolongatę powinna być zgłoszona osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książki

8. Książkę można prolongować 2 razy

9. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu

§ 3. POSZANOWANIE i ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania pożyczonych książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem

2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub uszkodzenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie

3. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej ceny rynkowej książki i stanu jej uszkodzenia. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie

4. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną w bibliotece

§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 pkt. 5, Biblioteka może pobierać opłatę w kwocie 2 zł. od woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu

2. Czytelnik, do którego wysyłane są upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. § 1 pkt 3 Regulaminy nie narusza Ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. a podawane przy zapisie dane wykorzystywane będą do celów statutowych Biblioteki

2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki

3. Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować do Dyrektora Biblioteki w godzinach otwarcia placówki.