RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CZYTELNIKÓW

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY NIEGOWA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych czytelników jest Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa (dalej: BPGN) reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa, tel. 34 315-10-72, adres e-mail: bibliotekaniegowa@op.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: bibliotekaniegowa@op.pl

 3. Dane osobowe Czytelników przetwarzane są na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany Administrator t.j.: art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) RODO, Ustawy o bibliotekach, Ustawy o statystyce publicznej oraz Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w celu udostępniania i wypożyczania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z BPGN oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych.

 4. Dane osobowe Czytelników są przetwarzane przez osoby upoważnione, zobowiązane do zachowania poufności (pracownicy BPGN). Zbierane i przetwarzane przez BPGN dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie.

 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zapisania do BPGN. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów BPGN.

 6. Prawa czytelnika w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych:

a) prawo do uzyskania dostępu do danych (na podstawie art. 15 RODO);

b) prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);

c) prawo do usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO);

d) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);

e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

f) prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21 RODO);

g) prawo do nie podlegania zautomatyzowanym decyzjom w tym profilowaniu (art. 22 RODO).

 1. Dane osobowe Czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawania użytkownikiem BPGN, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz zwrócono książkę, pod warunkiem uregulowania wszystkich zobowiązań wobec BPGN.

 2. Po upływie 5 lat od zaprzestania korzystania z usług BPGN konto Czytelnika zostanie zlikwidowane, a dane osobowe usunięte z bazy danych i kartoteki. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy Czytelnik nie ma na koncie żadnych zaległości.

 3. Dane osobowe Czytelników nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 4. Dane osobowe Czytelników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BPGN Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.