Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bibliotekaniegowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

  • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  • Archiwalne dokumenty załączone do artykułów mogą nie spełniać wymogów dostępności – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Załączone do artykułów filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Strona nie jest wyposażona w lektora treści.

Oświadczenie sporządzono: 2020-10-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Iwona Żmudzińska (e-mail: bibliotekaniegowa@op.pl tel.: 34 315 10 72). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa usytuowana jest w budynku Gminnego Ośrodka Kultury na parterze, przy ulicy Wojska Polskiego 2. Do budynku prowadzi jedno wejście główne bez barier architektonicznych.  Dla osób na wózkach dostępny jest  korytarz. Do pomieszczenia głównego biblioteki prowadzą schody (1 stopień w dół). Istnieje możliwość wyjścia pracownika w celu przyjęcia interesanta. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Do budynku oraz pomieszczenia biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego. Parking znajduje się przed wejściem głównym do budynku ( od strony ulicy Wojska Polskiego), a także z tyłu budynku (wjazd na parking od ulicy Szkolnej).

Filia w Sokolnikach usytuowana jest w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach nr 76 (poziom -1). Do budynku prowadzą wejścia: wejście główne od strony południowej, wejście do Biblioteki, szatni od strony północnej, wejście boczne do klas młodszych oraz wejście boczne do kuchni od strony placu zabaw. Do wszystkich wejść prowadzą kilkustopniowe schody. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy. Wejście główne, wejście od strony Biblioteki, szatni oraz wejście boczne do klas młodszych jest dostępne dla gości oraz pracowników. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Bibliotece nie ma tłumacza języka migowego. Parking znajduje się przy wejściu bocznym oraz wejściu od strony północnej.