Klauzula informacyjna dla Kontrahentów

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie)  informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa (dalej jako: BPGN) reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa, tel. 34 315 10 72,     e-mail:  biblioteka@bibliotekaniegowa.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: biblioteka@bibliotekaniegowa.pl
 3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez BPGN zgodnie z przepisami Rozporządzenia tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b)  jako niezbędny warunek realizacji umowy.  Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań wynikających z podpisanych umów, podjętych działań przed zawarciem umowy, wystawieniem faktury, podatkowych, rachunkowych, windykacją należności  oraz w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) :
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba , której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 1. BPGN przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz okresu archiwizacji dokumentów.
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy – podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Zbierane i przetwarzane przez BPGN dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe oraz organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszej klauzuli.
 4. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;

b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO)

e) żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO).

Zebrane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania  decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych