Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzeń

Informujemy, iż podczas wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę Publiczna Gminy Niegowa są wykonywane i przetwarzane zdjęcia, materiały audiowizualne na których może zostać uchwycony wizerunek osób uczestniczących, jak również mogą być przetwarzane dane osobowe. Wizerunek jest daną osobową i podlega ochronie.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – (ogólne rozporządzenie o  ochronie  danych, dalej: RODO) informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych oraz wizerunku jest Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa (dalej: BPGN) reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa, tel. 34 315-10-72, adres e-mail: bibliotekaniegowa@op.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: bibliotekaniegowa@op.pl
 3. Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dokumentowania, rozpowszechniania oraz archiwizowania informacji o działalności BPGN. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane przez BPGN, w tym upublicznione na stronie internetowej BPGN bibliotekaniegowa.pl, na portalu Facebook BPGN oraz na kanale You Tube BPGN w ramach zorganizowanego przez bibliotekę wydarzenia.
 4. Dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane (rozpowszechniane i archiwizowane) przez okres w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu wycofania udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a).
 5. Prawa uczestnika wydarzeń organizowanych przez BPGN w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych: prawo do uzyskania dostępu do danych (art. 15); prawo do sprostowania danych ( art. 16); prawo do usunięcia danych (art. 17); prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18); prawo do przenoszenia danych (art. 20); prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21); prawo do nie podlegania zautomatyzowanym decyzjom w tym profilowaniu (art. 22).
 6. Dane osobowe oraz wizerunek nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe oraz wizerunek nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BPGN Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną zgodną z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) i potwierdzam jej otrzymanie.

……………………………………………………………………

Data i czytelny podpis Uczestnika wydarzenia/rodzica/opiekuna prawnego

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU

Oświadczam, że świadomie i dobrowolnie wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na opublikowanie i rozpowszechnianie danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wizerunku mojego/mojego dziecka  ………………………………………………………[ imię i nazwisko dziecka] w celach informacyjnych  i promocyjnych, w związku z organizowanym przez BPGN wydarzeniem, za pośrednictwem:

 • Strona Internetowa BPGN bibliotekaniegowa.pl
 • Portal społecznościowy Facebook BPGN
 • Kanał You Tube BPGN

……………………………………………………………

Data i czytelny podpis Uczestnika wydarzenia/rodzica/opiekuna prawnego

*niepotrzebne skreślić