Klauzula informacyjna dla użytkowników komputera/internetu w BPGN

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Komputera i/lub Internetu jest Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa (dalej: BPGN) reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa, tel. 34 315-10-72, adres e-mail: bibliotekaniegowa@op.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: bibliotekaniegowa@op.pl
3. Dane osobowe Użytkownika Komputera i/lub Internetu przetwarzane są na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany Administrator t.j.: art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) RODO, Ustawy o bibliotekach, Ustawy o statystyce publicznej w celu świadczenia usług bibliotecznych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Komputera i/lub Internetu w BPGN oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych.
4. Dane osobowe Użytkownika Komputera i/lub Internetu są przetwarzane przez osoby upoważnione, zobowiązane do zachowania poufności (pracownicy BPGN). Zbierane i przetwarzane przez BPGN dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa.
5. Podanie danych osobowych jest warunkiem skorzystania z Komputera i Internetu w BPGN. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z Komputera i/lub Internetu w BPGN.
6. Prawa Użytkownika Komputera i/lub Internetu w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych:
a) prawo do uzyskania dostępu do danych (art. 15); b) prawo do sprostowania danych (art. 16); c) prawo do usunięcia danych (art. 17); d) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18); e) prawo do przenoszenia danych (art. 20); f) prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21); g) prawo do nie podlegania zautomatyzowanym decyzjom w tym profilowaniu (art. 22).
7. Dane osobowe Użytkownika Komputera i/lub Internetu będą przechowywane przez okres 10 lat. Po upływie 10 lat dane osobowe Użytkownika Komputera i/lub Internetu zostaną usunięte z bazy danych.
8. Dane osobowe Użytkownika Komputera i/lub Internetu nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
9. Dane osobowe Użytkownika Komputera i/lub Internetu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BPGN Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.